Allmenne vilkår Infobric Ease

2018-05-02: Infobric publiserer oppdaterte vilkår (se nedenfor) som gjelder fra 2018-05-25.

Allmenne Vilkår for tjenesten Infobric Ease

Last ned Allmenne Vilkår i PDF

1. Innledning

Disse allmenne vilkår (“Allmenne Vilkår”) gjelder tjenesten Infobric Ease.

2. Definisjoner

I Avtalen får følgende definisjoner anvendelse:

”Appen” betyr mobilapplikasjonen Infobric Ease CheckIn som Infobric stiller til rådighet som en del av Tjenesten og andre mobile applikasjoner som Infobric kan komme til å stille til rådighet som del av Tjenesten.

”Avtalen” betyr avtalen som Kunden har inngått for å få tilgang til Tjenesten, inklusive disse Allmenne vilkår.

”Aksesspunkt” betyr det punkt der Tjenesten kobles til et offentlig nettverk.

”Dokumentasjonen” betyr dokumentasjonen som Infobric stiller til rådighet vedrørende Tjenesten. Dokumentatsjonen kan være i trykket form, i form av hjelpetekst i Programvaren eller gjøres tilgjengelig på Internett eller på annen måte  som Infobric angir.

”Immaterielle Rettigheter” betyr alle former for immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, databaserettigheter, kildekode, patent og patenterbare oppfinnelser, registrerte og uregistrerte varemerker, know-how (uavhengig av om denne alene kan utgjøre en patenterbar oppfinnelse eller ikke), registrerte og uregistrerte mønster.

”Lisensen” betyr den rett som Infobric gir til Kunden i henhold til Avtalen til å bruke Tjenesten og Programvaren.

“Lokal Applikasjon” betyr lokalt installert Programvare stillet til rådighet av Infobric  og som utgjør en del av Tjenesten.

”Systemet” betyr Programvaren, Lokal Applikasjon og Appen.

”Personal” betyr personer som er aktive på en anleggsplass under Kundens tilsyn og som av Kunden eller sin arbeidsgiver eller oppdragsgiver er pålagt å bruke Tjenesten.

”Programvaren” betyr den Programvare som Infobric stiller til rådighet som en tjeneste over internett og som utgjør hovedkomponenter i Tjenesten.

”Tjenesten” betyr tjenesten Infobric Ease som beskrives i Tjenestebeskrivelsen og som i hovedsak stilles til rådighet gjennom Systemet.

”Tjenstebeskrivelsen” betyr beskrivelsen av Tjenesten som gjengitt i avtalen eller som fra tid til annen publiseres på Infobrics nettside

3. Bruksrett

3.1    Kunden gis gjennom Avtalen en ikke eksklusiv, ikke overførbar og ikke- under- eller viderelisensierbar, om ikke annet fremgår uttrykkelig av disse Allmenne Vilkår, og kun i Avtaleperiode gyldig lisens mot betaling av de avtalte avgifter  til å  (i) anvende Programvaren som en tjeneste over internett (ii) bruke den Lokale Applikasjonen lokalt installert for Kundens interne bruk på den måte som er beskrevet i Avtalen, og (iii) gi Personal rett til å anvende Appen i henhold til de særskilte brukervilkår som gjelder for Appen og som må aksepteres av Personalet før Personalet gis tilgang til Appen.

3.2    Kunden gi bare tilgang til å bruke Programvaren som en tjeneste over internett og har således ikke rett til å gjøre installere Programvaren (selv eller ved tredjepart), eller på anne måte disponere over eksemplar av Programvaren.

3.3    Kundens rett til å bruke Systemet er begrenset til det som fremgår uttrykkelig av Avtalen.

3.4    Kunden skal informere Infobric hvilke personer som har rett til å representere kunden i ulike spørsmål. Ingen andre enn de av Kunden til Infobric navngitte personer har rett til å administrere Kundens bruk av Tjenesten. Bare stedfortredere for Kunden eller av Kunden utpekte systemadministratorer som er korrekt meldt til Infobric, har rett til å be Infobric om tildele personer tilgang til Programvaren. Infobric kan på oppdrag av Kunden få rollen som systemadministrator.

3.5    Kunden har ikke rett til å:

(i) Anvende Tjenesten for andre formål enn det som følger av denne Avtalen;

(ii)      Stille til rådighet Tjenesten til tredjepart, f eks gjennom såkalt time sharing, som tjeneste, gjennom servicebyrå tjenster eller på annen måte;

(iii)     dekompilere eller på annen måte utlede Systemets funksjon og oppbygning;

(iv)     ”hacke” Programvaren, introdusere virus, trojanske hester eller annen skadelig eller uønsket kode (såkalt ”malware”) i Programvaren eller gjennom et uforholdsmessig antall anrop til de servere som Programvaren kjøres fra vanskeliggjøre eller begrense anvendelsen av Programvaren for tredjepart.

4. Support og Vedlikehold

Infobric utvikler og oppdaterer Tjenesten løpende. For den Lokale Applikasjonen stiller Infobric til rådighet oppdateringer for nedlastening eller på annen måte som kommuniseres til Kunden.

5. Immaterielle rettigheter

5.1    Samtlige Immaterielle Rettigheter og alle andre rettigheter til eller vedrørende Tjenester og Systemet, tilhører Infobric, eller der det er relevant, Infobrics lisensgivere.

5.2    Ingenting i denne Avtalen skal anses å være en overdragelse av Immaterielle Rettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller Systemet.

5.3    Data som Kunden bearbeider og som skapes av Programvaren som en følge av Kundens bruk skal være Kundens eiendom. Infobric kan bruke Kundens data i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Avtalen. Infobric har også rett til uten begrensniner å bruke informasjon om prosessers funksjoner, ytelse, kapasitet og annen statistikk eller lignende opplysninger basert på Tjenestens bearbeiding av Kundens data. Infobric har også rett til å gi de foretak viss ansattes tilstedeværelse registrereres i Tjenesten tilgang til plassdata vedrørende sine ansatte, dog med den begrensning at de kun gis tilgang til tilstedeværelsestider og informasjon om egne ansatte.

6. Brudd på immaterielle rettigheter

6.1    Om Kunden mottar krav fra tredjepart med påstand om at Tjeneste eller Systemet bryter med tredjeparts Immaterielle Rettigheter, vil Infobric holde Kunden for slik tredjeparts krav i den forbindelse, skadesløs forutsatt at (i) Kunden umiddelbart meddeler Infobric at kravet er mottatt, (ii) at Kunden gir Infobric full kontroll og beslutningsmyndighet vedrørende forsvar og forhandlinger om kravet, (iii) at Kunden ikke gjør noen handlinger, treffer noen beslutning  eller på anne måte påvirker Infobrics mulighet til å forsvare eller forhandle om kravet, og (iv) at Kunden i rimelig grad medvirker til Infobrics forsvar eller forhandlinger vedrørende kravet. Infobrics plikt til å holde Kunden skadesløs etter dette punkt forutsetter også at Kunden har installert samtlige oppdateringer som Infobric har gjort tilgjengelig for Kunden og at Kunden  bare har anvendt Tjenesten i henhold til Avtalen.

6.2    Om Infobric har motatt krav i henholdt til punkt 6.1 eller om Infobric vurderer at risikoen for slike krav foreligger, har Infobric rett til  følgende tiltak:

(i)       Påse at Kunden får rett til å fortsette å bruke Tjenesten,

(ii)      Gjennomføre endringer slik at Tjenesten eller Programvaren ikke lenger utgjør brudd, eller

(iii)     Om verken (i) eller (ii) er anvendelige på vilkår som Infobric vurderer som rimelige, si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning med den virkning at Kunden ikke lenger kan benytte Tjenesten eller Programvaren.

Kunden har ikke rett til erstatning om Infobric benytter seg av sine rettigheter i henhold til (i) – (iii) over med unntak av at Kunden ved oppsigelse i henhold til punkt (iii) over har rett til å kreve betalt vederlag tilbakebetalt med et beløp som tilsvarer den tid av gjenværende avtaleperiode som Tjenesten eller Programvaren ikke kan brukes i forhold til den del av gjenværende tid   Kunden allerede har betalt vederlag for. Kunden kan uansett ikke holde tilbake mer enne femti (50) prosent av betalt vederlag.

6.3    Om Infobric mottar krav fra tredjepart med påstand om at Kundens data utgjør brudd på tredjeparts Immaterielle Rettigheter, skal Kunden holde Infobric skadesløs for slikt krav forutsatt at (i) Infobric umiddelbart meddeler Kunden at krav er mottatt, (ii) at Kunden får full kontroll og råderett vedrørende forsvar og forhandlinger om kravet, (iii) at Infobric ikke har gjort innrømmelser inte, har tatt noen avgjørelse eller på anne måte påvirket Kundens mulighet til å forsvare eller forhandle om kravet, og (iv) at Infobric i rimelig utstrekning medvirker til Kundens forsvar eller forhandlinger om kravet.

7. Forberedelser, oppstart og støtte

7.1    Infobric skal gi Kunden veiledning om det Kunden må vite for å kunne koble seg opp til Tjenesten og starte  bruke Tjenesten fra avtalt dato.

8. Kundens ansvar

8.1    Kunden skal gi nødvendige opplysninger for Infobrics arbeid med oppstart av Tjenesten, vurdere handlinger og meddele beslutninger  samt for øvrig gi de opplysninger som er nødvendige for at Infobric skal kunne gjennomføre  sine plikter etter Avtalen.

8.2    Kunden er ansvarlig for kommunikasjon mellom Kundens utstyr og Aksesspunktene samt for at Kunden, i overensstemmelse med Infobrics anvisninger, har det utstyr og programvare som kreves for å bruke Tjenesten.

8.3    Kunden skal påse (i) at Kundens data er fri for virus, trojaner, ormer eller annen skadelig programvare eller kode, (ii) at Kundens data er i avtalt format, samt (iii) at Kundens data ikke på annen måte kan skade eller påvirke Systemet eller Tjenesten negativt.

8.4    Kunden er ansvarlig for at innloggingsopplysninger, sikkerhetsmetoder og annen informasjon som Infobric stiller til rådighet behandles konfidensielt. Kunden skal umiddelbart meddele Infobric om noen som er uberettiget til å motta informasjonen har mottatt slik informasjon.

8.5    Kundens ansvar etter denne Avtalen gjelder tilsvarende for bruk av Appen. Kunden er også ansvarlig for handlinger foretatt av Personal gjennom Appen.

9. Særlige vilkår for Tjenesten

For Tjenesten gjelder følgende i tillegg til hva som måtte være angitt annet sted i Avtalen:

(i)       De brukeropplysninger og passord som brukes for å få tilgang til Tjenesten er å anse som konfidensielle opplysninger og skal, om de nedtegnes, oppbevares på betryggende måte slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til Tjenesten.

(ii)      Infobric er bare ansvarlig for Tjenesten frem til Aksesspunktene.

(iii)     Infobric har rett til å anse all bruk av Tjenesten med Kundens brukeropplysninger som legitim bruk av Kunden, uavhengig av om slik bruk fører til kostnader til Kunden, til Kunden skriftlig meddeler Infobrics support eller kundestøtte at Kunden mistenker at uvedkommende har tilgang til Tjenesten eller Kundens passord. Det påhviler Kunden umiddelbart å varsle Infobrics support eller kundestøtte dersom Kunden mistenker at så kan være tilfellet og sørge for at brukeropplysninger sperres eller endres.

10. Avbrudd og feil

10.1   Infobric skal sørge for at Tjenesten er tilgjengelig for Kundens bruk døgnet rundt alle dager i året. Infobric har imidlertid rett til når som helst og uten foutgående varsel rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten for vedlikehold for å beskytte Tjenesten fra ulovlig angrep eller lignende eller for å gjøre tiltak som er nødvendige av tekniske, drifts-  eller sikkerhetsmessige grunner. Infobric skal dog, så langt det er mulig, informere Kunden om når slike avbrudd er planlagt.

10.2   Feil foreligger når Tjenesten ikke er i overensstemmelse med Tjenestebeskrivelsen.

10.3   Infobric oppdaterer og gjør feilretting med hensyn til Tjenesten.

10.4   Om Kunden vil gjøre gjeldende feil i Tjenesten, skal Kunden skriftlig meddele Infobric dette snarest og senest innen 15 dager fra feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, samt beskrive hva feilen består i. Infobrics ansvar for feil er begrenset til å gjennomføre rimelige tiltak for innen rimelig tid å avhjelpe feilen slik at Tjenesten bringes i overensstemmelse med Tjenestebeskrivelsen.

10.5   Kunden har ikke rett til prisavslag eller erstatning  ved avbrudd i Tjenesten.

11. Begrensninger i Tjenesten, endringer

11.1   Dersom tilrådighetsstsillelsen av Tjenesten medfører skade eller risiko for skade for Infobric eller andre, har Infobric rett til å stenge eller begrense tilgangen til Tjenesten. Infobric kan i denne forbindelse ikke sette i verk tiltak med lengre varighet enn hva som er forsvarlig etter omstendighetene. Kunden skal uten unødvendig opphold varsles om begrensningen i tilgangent til Tjenesten.

11.2   Infobric har rett til å begrense eller stenge tilgangen til Tjenesten for Kunden dersom Kunden misligholder vilkårene i Avtalen.

11.3   Infobric har rett til med 30 dagers varsel å gjøre endringer i Tjenesten. Kunden kan i denne forbindelse være nødt til å skaffe ny programvare, utstyr eller annen utrustning for å kunne fortsett å bruke Tjenesten. Kunden skal selv stå for kostnadene til slik ny programvare, utstyr eller annen utrustning, samt andre kostnader i forbindelse med endringen. Om Kunden ikke er villig til å pådra seg kostnader i forbindelse med endringen, eller om Kunden vurderer at endringen medfører andre åpenbare ulemper, har Kunden rett til å si opp Avtalen senest 15 dager før endringen skal tre i kraft. Sier ikke Kunden opp Avtalen innen fristen, fortsetter Avtalen å løpe og endringen får anvendelse mellom partene.

12. Infobric Ease CheckIn

12.1   Infobric stiller til rådighet, som et tillegg til Tjenesten, Appen. Bruken av Appen er frivillig og ikke nødvendig for Kundens bruk av Tjenesten.

12.2   Når Personal bruker Appen,  Lagres opplysningene i Appen og sendes videre til Tjenesten.

12.3   For Appen gjelder særlige brukervilkår som Personal må samtykke til for å få tilgang til Appen. Kunden er ansvarlig overfor Infobric for Personalets brudd på Appens brukervilkår.

13. Vederlag

13.1    For Kundens bruk av Tjenesten og Systemet skal Kunden betale vederlag i henhold til betalingsvilkårene som fremgår av avtalen. Infobric har rett til å justere prisene for inneværende avtaleperiode, og med tretti (30) dagers varsel i tilfelle av prisjusteringer i tjenestens inngangsfunksjoner, for eksempel, men ikke begrenset til endringer i skatt eller tilsvarende offentlig avgift.

13.2   Ved forsinket betaling på løper renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Infobric har i tillegg ved forsinket betaling rett til å stenge Kundens bruk av Tjenesten til utestående vederlag med forsinkelsesrenter er betalt fullt ut.

14. Behandling av Personopplysninger

14.1   De bestemmelser som gjelder mht Infobrics behandling av personopplysninger i egenskap av databehandler for Kundens regning fremgår av Bilag 1 til disse Allmenne Vilkår.

14.2   Infobric har rett til å behandle personopplysninger om Kundens kontaktpersoner og systembrukere som Infobric for tilgang til  i medhold av Avtalen, inkludert navn og kontaktopplysninger.  Formålet med Infobrics behandling er å muliggjøre oppfyllelse av Partenes respektive forpliktelser og samarbeide under Avtalen, herunder adminstrasjon av avtaleforholdet, informasjonsavgivelse og annen kommunikasjon om Tjenesten. Personopplysningene vil bli behandlet av Infobric basert på en interessavveining for å tilgodese Infobrics berettigede interesse av å kunne administrere avtaleforholdet med Kunden. Kunden er ansvarlig for at Kundens ansatte, viss personopplysninger behandles av Inforbric, gis informasjon om Infobrics behandling av personopplysninger i henhold til dette punkt

14.3   Infobric er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av Kundens ansattes personopplysninger. Infobric lagrer som utgangspunkt de personopplysninger som Infobric behandler bare så lenge avtaleforholdet varer. Infobric kan likevel fortsette å lagre opplysninger som nevnt i den utstrekning dette følger av lov eller avtale, eller for at Infobric skal kunne fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende sine rettigheter rettslig.  Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for disse formål, skal Infobric på betryggende måte slette eller anonymisere opplysningene.  En registrert har rett til å kreve retting av feilaktige eller ufullstendige personopplysninger som gjelder vedkommende. Videre har en registrert rett til å kreve å få informasjon om Infobric behandler personopplysninger om den registrerte, og, om dette er tilfellet, tilgang til de personopplysninger  som gjelder ham eller henne. Ved klage på Infobrics behandling av personopplysninger har den registrerte rett til å klage til Datatilsynet. Fra og med den 25 mai 2018 har den registrerte, utover ovennevnte rettigheter, i den utstrekning gjeldende lovgivning krever dette, rett til å kreve begrensninger i behandlingen av personopplysningene, rett til sletting, rett til å nekte nærmere angitt behandling av personopplysninger, samt rett til dataportabilitet. Om den registrerte vil utøve noen av sine rettigheter som nevnt over, eller har spørsmål om Infobrics behandling av personopplysninger etter denne bestemmelse, kan den registrerte kontakte Infobric ved å sende en epost til support@infobric.se.

15. Statistikk og anonymiserte data

15.1   Infobric har rett til å anonymisere samtlige data i Tjenesten. Anonymiseringen skal skje slik at det ikke er mulig å endre tilbake til personopplysninger som definert i lov om behandling av personopplysninger.

15.2   Alle rettigheter til anonymiserte data tilhører Infobric som har rett til å bruke og lagre data uten begrensninger i tid.

15.3   Infobric kan også bruke alle andre data fra Tjenesten for statistiske formål..

16. Ansvarsbegrensning

16.1   En Parts ansvar skal være begrenset til direkte skade/tap og uansett ikke overstige et samlet beløp tilsvarende tjue (20) prosent av vederlaget for Tjenesten eller Programvaren per kalenderår, men uansett ikke mer en 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. En Part er ikke ansvarlig for motpartens indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. For det tilfellet at skade er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett, gjelder ingen ansvarsbegrensning. Videre gjelder ingen ansvarsbegrensning for brudd på lisensbestemmelene i punkt 5, for partens plikt til å erstatte motpartens tap som følge av brudd på tredjeparts rettigheter etter punkt 5 eller for brudd mot konfidensialitetsforpliktelsene i punkt 17.

16.2   Infobric er ikke ansvarlig for tap av data utover tap som skyldes Infobrics uaktsomhet knyttet til sikkerhetskopiering eller lagring i henhold til Tjenestebeskrivelsen. Ved slik ansvar skal Infobric etter beste evne og i den grad det er mulig gjenopprette tapte data. Forutgående bestemmelser utgjøre Infobrics fulle og hele ansvar for tap av data.

16.3   Kunden skal, for ikke å miste sin rett til erstatning, skriftlig melde sitt krav til Infobric innen seks (6) måneder fra skadetilfellet.

17. Konfidensialitet

17.1   Hver av Partene forplikter seg til ikke uten den annen Parts samtykke å gi opplysninger om den annen Parts virksomhet  som kan være å anse som forretningshemmeligheter til tredjepart i avtaleperioden og en periode på tre år fra Avtalens opphør. Som forretningshemmelighet skal anses informasjon som Parten har angitt som konfidensiell. Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder ikke informasjon som Parten kan sannsynliggjøre er blitt kjent for ham på annen måte enn gjennom Avtalen eller som er allment kjent. Konfidensialitetasforpliktelsen gjelder heller ikke dersom en Part har plikt til å utlevere informasjon i henhold til lov.

17.2   Hver av Partene skal gjennomgå konfidensialitetsforpliktelsene med sitt personale eller ta andre hensiktsmessige forholdsregler for å sikre at konfidensialitetsforpliktlelsen overholdes. Hver av Partene er videre ansvarlig for at Partens underleverandører samt underleverandørens ansatte som får tilgang til konfidensiell informasjon undertegner konfidensialitetserklæring som minst tilsvarer kravene i denne Avtalen.

18. Oppsigelse vør avtaleperiodens opphør

18.1   Hver av Partene har rett til å  si opp Avtalen umiddelbart dersom:

(i)       Den annen Part vesentlig misligholder Avtalen og  misligholdet ikke rettes i sin helhet innen tretti (30) dager fra misligholdet ble underrettet av den ikke misligholdende Part  med krav om retting;

(ii)      Partene ikke blir enige i henhold til punkt 6.2 i Bilag 1 innen tretti (30) dager, eller lengre periode som Partene har avtalt, fra slike samtaler ble startet; eller

(iii)     Den annen Part innstiller sin betalinger, beslutter frivillig eller ufrivillig likvidasjon, innleder gjeldsforhandlinger eller begjærer, begjæres eller åpner konkurs eller på annen må ikke lenger kan anses i stand til å gjøre opp sine forpliktelser etterhver som de forfaller.

18.2   Om Infobric fatter beslutning om ikke lenger å tilby Tjenester til markedet, har Infobric rett til å si opp Avtalen med mist tre måneders varsel.

18.3   Ved Avtalens opphør skal, om ikke annet er avtalt i hovedavtaledokumentet, Kunden umiddelbart opphøre med å bruke Tjenesten og Systemet.

18.4   Ved Avtalens opphør  skal Infobric, på Kundens forespørsel, oppbevare en backup av Kundens data for en periode av nitti (90) dager fra dato for Avtalens opphør og bistå Kunden med å overføre slike data i henhold til Kundens instruksjoner. Slike tjenester leveres mot vederlag i henhold til de en hver tid gjeldende vilkår for slike tjenester.

19. Force Majeure

19.1   En Part er fritatt for misligholdelses-beføyelser for brudd på Avtalen om misligholdet skyldes omstendigheter som er utenfor Partens kontroll og som Parten ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå, herunder krig, myndighetsbeslutninger, nye eller endrete lover og regler, arbeidsmarkedskonflikt, handels- og valutarestriksjoner, blokkade, brann, oversvømmelse eller lignende omstendigheter, samt feil eller forsinekelse fra underleverandører.

19.2   Det pålegger en Part som ønsker å påberope seg befrielsesgrunn etter dette punkt 19 å uten opphold å underrette den annen Part om force majeure omstendigheten og opphøret av denne.

19.3   Uavhengig av anvendelsen av dette punkt 19, har en Part rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig meddelelse til den annen Part dersom oppfyllelse av Avtalen forsinkes eller suspenderes med mer enn tre måneder.

20. Diverse

20.1   Ingen av Partene har rett til, helt eller delvis å pantsette  eller overdra sine rettigheter eller plikter etter Avtalen uten den annen Parts forutgående, skriftlige samtykke. Infobric har dog rett til å overdra sine fordringer til tredjepart.

20.2   Underretninger og varsler etter Avtalen skal skje skriftlig.

20.3   Endringer og tillegg til Avtalen er bare gyldige dersom de er skjedd skriftlig og signert av  begge parter. Dette kan skje gjennom elektronisk signatur.

20.4   Infobric har likevel rett til med tjue (20) dagers skriftlig varsel å endre Avtalen som følge av endringer i bindende lovregler.

21. Tvister og lovanvendelse

21.1   Norsk rett gjelder for Avtalen.

21.2   Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen skal endelig løses ved forenklet voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for forenklet voldgift ved Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning (“Voldgiftsretten”). Voldgiftsrettens regler for forenklet voldgift skal gjelde om ikke Voldgiftsretten ut fra sakens vanskelighetsgrad, tvistegjenstandens verdi og øvrige omstendigheter bestemmer at voldgiftsreglene for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning skal tilpasses tvistens karakter. I sistnevnte tilfelle skal Voldgiftsretten også bestemme om Voldgiftsretten skal bestå av én eller tre voldgifsdommere.

21.3   Uten hinder av punkt 21.2 skal Infobric alltid kunne inndrive fordringer for de alminnelige domstoler.


Databehandleravtale

Bilag 1 till Allmenne villkår Infobric Ease

1. Generelt

1.1 Kunden er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer ved hjelp av Tjenesten eller Programvaren om ikke annet følger av Avtalen. Infobric vil innenfor rammen for Tjenesten behandle personopplysninger på oppdrag fra Kunden i egenskap av databehandler. Formålet med behandlingen, behandlingens varighet, art og formål typen personopplysninger og kategorier av registrerte som berøres av behandlingen beskrives nærmere i bilag 1. Kunden er ansvarlig for at all behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med den til en hver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder forskrifter, herunder personopplysningsloven (“POL”) og fra og med 25 mai 2018 EØS’ personvernfordning (EU 2016/679), slik denne er er implementert i Norge.

1.2 Punkt 1.2 gjelder bare dersom Kundens virksomhet som gir grunnlag for behandlingen av personopplysninger drives i Sverige. Når Kunden ved å stille til rådighet Infobrics utstyr på en arbeidsplass, pålegger underentreprenører å anvende Infobrics utstyr for å oppfylle sin plikt til å registrere seg i personallister, er underentreprenøren behandlingsansvarlig for sitt Personales opplysninger i Tjenesten. Kunden er databehandler for underentreprenørens behandling av personopplysninger og en databehandleravtale skal derfor inngås mellom underentreprenøren og Kunden med et innhold som tilsvarer denne databehandleravtalen. Tilsvarende er Kunden, for det tilfelle at Kunden stiller til rådighet utstyr på oppdrag av en byggherre, databehandler for byggherrens behandling av personopplysninger og må inngå en databehandleravtale med byggherren. Infobric har i forhold til underentreprenøren og byggherren rollen som databehandler til Kunden. Kunden er ansvarlig for at fra underentreprenører og byggherre å innhente instruks for Infobrics behandling av personopplysninger som databehandler, og Kunden skal for øvrig fungere som kontaktpunkt ved oppfyllelse av Infobrics plikter i henhold til relevant lovgivning i forhold til underentreprenør og byggherre. Det som følger av Avtalen i forhold til til rollen som databehandler skal også gjelde rollen som underdatabehandler.

2. Infobrics generelle plikter

2.1 Infobricskal i egenskap av databehandler bara behandle personopplysninger i henhold til Kundens skriftlige instruksjoner i henhold til denne Avtalen, samt de ytterligere dokumenterte instruksjoner som Kunden fra tid til annen gir.
2.2 Om Infobric mangler instruks om Infobric vurderer som nødvendige for å gjennomføre sitt oppdrag, skal Infobric uten opphold informere Kunden og avvente ytterligere instruks. For det tilfellet at en instruks strider mot relevante regler, skal Infobric informere Kundden om dette uten unødig opphold.

2.3 Uavhengig av hva som er angitt i 2.1 over, har Infobric rett til å behandle personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for at Infobric skal kunne oppfylle plikter som påhvilker Infobric i henhold til relevant regelverk. Infobric skal i slike tilfeller før databehandlingen gjennomføres informere Kunden om de rettslige forpliktelsene så sant slike ufravikelige regler ikke er til hinder for at slik informasjon gis.

2.4 Om noen krever informasjon fra Infobric som berører Kundens behandling av personopplysninger, skal Infobric henvise til Kunden. Infobric kan ikke gi tilgang til personopplysninger eller annen informasjon om behandlingen av personopplysninger uten skriftlig instruksjon fra Kunden. Infobric har ikke rett til å representere Kunden eller handle på Kundens vegne gjennom noen tredjepart, inklusive Datatilsynet.

3. Tekniske og organisatoriske tiltak

3.1 Infobric skal gjennomføre de tekniske og organisatoriske tiltak som er kreves i henhold til gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger for å beskytte de personopplysninger som behandles i Tjenesten.

3.2 Infobric skal på Kundesn forespørsel bistå Kunden med nødvendig informasjon som Infobric besitter for at Kunden skal kunne oppfylle sine plikter til å gjennomføre konsekvensutredninger for forhåndssamtykke fra berørte tilsynsmyndigheter vedrørende den behandling som Infobric utfører for Kundens regning innenfor rammen av Tjenesten.

3.3 Infobric skal i den grad det er mulig bistå Kunden ved å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for at Kunden skal kunne oppfylle sine plikter til å besvare krav som gjelder en registrerts rettigheter i henhold til relevant lovgivning.

3.4 Infobric skal sikre at tilgangen til personopplysninger er begrenset til til personell hos Infobric som trenger tilgang for at Infobric skal kunne oppfylle sine plikter overfor Kunden. Videre skal Infobric påse at slikt personell ivaretar taushetsplikt i henhold til punkt 8 under.

4. Personvernhendelser

4.1 Dersom det inntrer et brudd på gjeldende regler om personvern eller Avtalens bestemmelser om personvern, skal Infobric uten unødig oppohold skriftlig etter det tidspunkt Infobric fikk kunnskap om hendelsen informere Kunden. Meddelelsen skal inneholde informasjon om hendelsens karakter, kategorier av og antall registrerte og personopplysningsposter som er berøres, de sannsynlige konsekvensene av hendelsen samt en beskrivelse hvilke tiltak Infobric (i forekommende tilfeller) har gjennomført for å begrense hendelsens negative virkninger. Om det ikke er mulig, må ikke all informasjon meddeles samtidig, men Infobric skal gi informasjonen så snart den blir tilgjengelig for Infobric.

4.2 Om det er sannsynlig at en personvernhendelse medfører risiko for at de registrertes opplysningers integritet, skal Infobric, i den grad det er mulig, umiddelbart etter at personvernhendelsen er kommet til Infobrics kunnskap gjennomføre egnede tiltak for å forhindre eller begrense de negative virkninger av hendelsen.

5. Tillgang til informasjon m.m.

5.1 Infobric skal løpende dokumentere hvilke tiltak Infobric gjennomfører for å oppfylle sine plikter etter denne databehandleravtalen. Kunden har på forespørsel krav på å få se siste versjon av slike dokumentasjon.

5.2 Vidare skal Infobric muliggjøre og bidra til at Kunden, eller en av Kunden utpekt tredjepart, gjennomfører granskning, herunder inspeksjon, av de tekniske og organisatoriske tiltak som Infobric gjennofører for å oppfylle sin plikter etter denne databehandleravtalen. Infobric skal skriftlig varsles om slik granskning minst tretti (30) dager i forveien. Samtlige kostnader forbundet med granskningen skal bæres av Kunden, inklusive Infobrics eventuelle kostnader med medvirkningi granskningen. Kunden skal sørge for at eventuell tredjepart som gjennomfør granskning for Kundens regning er undergitt konfidensialitetsforpliktelser som ikke er mindre strenge enn hva som følger av punkt 8 under.

6. Engasjement av underdatabehandler

6.1 Kunden godkjenner herved at de av Infobric engasjerte underleverandører som fremgår av fra Infobric fra tid til annen angitt webside kan behandle personopplysninger for Kundens regning i forbindelse med Tjenesten (“Underbehandler”). Infobric skal inngå underdatabehandleravtaler underdatabehandler. En slik databehandleravtale skal inneholde bestemmelser som tilsvarer det som følger av dette Bilag 1.

6.2 For det tilfellet at Infobric engasjerer ny Underbehandler skal Infobric informere Kunden om Underbehandlers identitet (herunder fullstendig firma, organisasjonsnummer og adresse), hvor Underbehandler vil behandle personopplysninger, samt hvilken type tjenester som Underbehandler utfører. Kunden skal også ha rett til på forespørsel å få en kopi av den databehandleravtale som Infobric har inngått med Underbehandler for Kundens regning. Kunden har videre rett til å nekte at Infobric benytter Underbehandler til å behandle personopplysninger på oppdrag fra Kunden, men slik at Kunden og Infobric skal søke å finne frem til løsninger i felleskap.

7. Overføring til og behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS-området

7.1 Kunden gir herved samtykke til at Infobric i forekommende tilfeller overfører Kundens personopplysninger utenfor EU/EØS-området. Slik overføring kan bare skje dersom (i) landet har adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger i henhold til beslutning av EU-, (ii) om Infobric sørger for at det er gjennomført egnede beskyttelsestiltak, som f eks standardiserte databeskyttelsesregler som er godkjent av EU-kommisjonen, eller (iii) om noe annet unntak i relevant lovgivning tillater overføringen.

8. Konfidensialitet

8.1 Utan at det påvirker konfidensialitets-forpliktelsen etter punkt 17 i Avtalen skal følgende gjelde:

8.2 Infobric skal holde personopplysninger som behandles på vegne av Kunden strengt konfidensielle. Infobric skal således ikke, direkte eller indirekte, utlevere noen personopplysning til tredjepart uten Kundens skriftlige samtykke, forutsatt at ikke Infobric er forpliktet til i henhold til lov å gi personopplysningene eller det er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Infobric aksepterer at denne databehandleravtalen fortsetter å gjelde også etter at Avtalen har opphørt.

8.3 Kunden forplikter seg til å holder informasjon som Kunden mottar vedrørende Infobrics sikkerhetstiltakl, rutiner, IT-system eller som ellers er av konfidensiell karakter, strengt konfidensielt og forplikter seg videre til ikke til noen utenforstående å røpe konfidensiell informasjon som stammer fra Infobric eller Inforbrics Underbehandlere. Kunden har dog rett til at røpe slik informasjon som Kunden har plikt til å gjøre i henhold til gjeldende lovgivning eller Avtalen. Kunden aksepterer at denne forpliktelsen fortsetter å gjelde også etter at Avtalen har opphørt.

9. Ansvar

9.1 Kunden skal dersom Infobric lider skade eller mottar krav som følge av Infobrics behandling av personopplysninger i henhold til Kundens instruksjoner eller som følge av at Kunden har misligholdt punkt 1.2, holde Infobric skadesløs for all slik skade og hvert slikt krav eller kostnad som er forårsaket derav. Infobric er dog ansvarlig for Underbehandlers forpliktelser mot Kunden om Underbehandler ikke oppfyller sine plikter. Det gjelder ingen ansvarsbegresnning etter denne Avtalen for forhold Kunden er ansvarlig for etter dette Bilag 1.

9.2 Om Kundens ytterligere dokumenterte instruksjoner vedrørende behandling av personopplysninger ikke støttes av Tjenesten eller følger av Infobrics plikter etter Avtalen for øvrig og som Infobric ikke med rimelighet måtte forvente og slike krav medfører økte kostnader for Infobric, kan Infobric velge mellom å si opp Avtalen med umiddelbart virkning eller kreve å få dekket kostnadene ved å oppfylle Kundens krav fra Kunden.

10. Avtalens opphør

10.1 Ved opphør av Infobrics behandling av Kundens personopplysninger skal Infobric i henhold til Kundens valg enten tilbakelevere eller slette alle personopplysninger som Infobric har behandlet på vegne av Kunden. Om Kunden ikke gjør en slik forespørsel innen fjorten (14) dager fra behandlingen avsluttes, skal Infobric sletter personopplysningene.


Beskrivelse av behandlingen av personopplysninger i Tjenesten

Bilag 1 skal anses å utgjøre en integrert del av databehandleravtalen som utgjøre Bilag A til Avtalen.

Kategorier av registrerte

Følgede kategorier av registrerte personopplysninger behandles i Tjenesten:
• Kundens ansatte og andre av Kunden innleide eller på annen måte engasjert personale
• Kundens underentreprenørers ansatte, innleide eller på annen måte engasjert personale
• Andre personer som besøker arbeidsplass der Tjenesten benyttes

Kategorier av personopplysninger

Følgende kategorier av personopplysninger behandles i Tjenesten:
• Navn
• Fødselsnummer
• Ansettelsesnjummer
• Tittel
• Kortnummer
• PIN-kode
• Mobiltelefon
• Telefon hjem
• Telefon arbeide
• Telefax
• E-postadresse privat
• E-postadresse arbeide
• Hjemmeadresse
• Midlertidig adresse
• Opplysning om nærmeste pårørende
• Arbeidsgiver
• Foretak ansvarlig for person (om annen enn arbeidsgiver)
• Rettighetsgruppe
• Arbeidsplasser der personen er lagt inn
• Kortlesinger
• Inn- og utregistreringer på arbeidsplasser
• GPS-posisjon ved inn- och utregistrering via mobilapp
• Medarbeidere (personlig liste i mobilapp)
• Brukernavn
• Passord
• Språk

Formål med behandlingen

Personopplysningene behandles med følgende formål:
• For å levere Tjenesten; samt
• For å utføre Kundens eller Kundens underentreprenørers eventuelle ytterligere fra tid til annen gitte og dokumenterte instruksjoner.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger behandlas på følgende måte i Tjenesten:
• Innsamling gjennom registrering i forbindelse med opprettelse av brukerprofil og ved bruk av kort, f eks kortlesning og ut/innsjekking
• Overføring av personopplysninger fra registreringsboks, Kontrollbokx, Machine Controller eller annet utstyr og Appen til Programvaren
• Tilgang for visning og redigering av personopplysnigner gjennom Programvaren
• Norge: Utleverte personopplysninger gjennom rapport av ansatteliste til Skattemyndighetene

Steder der personopplysninger vil bli behandlet

Personopplysningene behandles av Infobric AS. For informasjon om hvilke Underbehandlere som Infobric har engasjert og hvor de behandler personopplysninger, se av Infobric fra tid til anne anviste webside.

Lagredet personopplysninger

Kundens personopplysninger lagres i Tjenesten i henhold til fra Kunden fra tid til annen mottatte instruksjoner i henhold til Avtalen eller frem til det tidspunkt Infobric i henhold til databehandleravtalen skal levere tilbake eller slette Kundens personopplysninger.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.

Waldemar Thranes Gate 84 B 0175 Oslo