Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Generelle Vilkår Infobric Group

v. 2021:3

1. Innledning

Disse generelle vilkårene («Generelle vilkår») gjelder for tjenester og produkter som tilbys av selskaper i Infobric Group.

2. Definisjoner

2.1.   I denne Avtalen har definisjonene nedenfor følgende betydning:
«Appen» betyr en eller flere mobilapper som, der det er aktuelt, dekkes av Avtalen.

«Avtale» betyr avtalen som Kunden har inngått for å få tilgang til Tjenestene og, der det er aktuelt, Produktene, inkludert disse Generelle vilkårene.

«Tilgangspunkt» betyr, der det er aktuelt, punktet der Programvaren er koblet til et felles elektronisk nettverk

«Dokumentasjon» betyr dokumentasjon levert
av Leverandøren i forbindelse med Tjenestene og Produktene. Dokumentasjonen kan være i trykt form eller gjøres tilgjengelig via Internett eller på en annen måte spesifisert av Leverandøren

«Åndsverksrettigheter» betyr alle former for immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som opphavsrett, databaserettigheter, kildekode, patenter og patenterbare oppfinnelser, egistrerte og uregistrerte varemerker, kunnskap (uavhengig av hvorvidt dette i seg selv kan utgjøre en patenterbar oppfinnelse), registrerte og uregistrerte designer eller teknisk dokumentasjon om Tjenestene og, der det er aktuelt, produktene eller produksjon av dem.

«Lokalt program» betyr, der det er aktuelt, det lokalt installerte programmet som leveres av Leverandøren, og som inngår i Mykvaren.

«Mykvaren» betyr Programvaren, Lokalt program og, der det er aktuelt, Appen.

«Personale» betyr personer som er aktive under Kundens tilsyn og som blir bedt av Kunden eller sin egen arbeidsgiver eller oppdragsgiver om å bruke Tjenestene.

«Produktene» betyr utstyret som beskrives i Tjeneste- og produktbeskrivelsen.

«Programvaren» betyr en eller flere programvarer som tilbys av Leverandøren som en tjeneste over Internett eller, der det er aktuelt, som et Lokalt Program.

«Systembruker» betyr en person som har fått tildelt en rolle med visse tillatelser til Tjenestene.

«Tjenestene» betyr tjenesten(e) som beskrives i Tjeneste- og produktbeskrivelsen.

«Tjeneste- og produktbeskrivelsen» betyr beskrivelsen av Tjenestene og de aktuelle Produktene som allerede nevnes i avtalen eller eventuelt publiseres fra tid til annen på Leverandørens hjemmeside

3. Bruksrett

3.1. Denne Avtalen gir Kunden en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og ikke under- eller viderelisensierbar lisens, med unntak av det som uttrykkelig angis i Avtalen og bare i løpet av Avtalens gyldighetsperiode mot innbetaling av avtalte gebyrer, til å (i) bruke Programvaren som en tjeneste over Internett eller, der det er aktuelt, bruke Lokalt program til sin egen interne bruk som beskrevet i Avtalen, (ii) gi Personale rett til å bruke Appen i henhold til de spesielle brukervilkårene som gjelder for Appen og som må godtas av Personale før Personale får tilgang til Appen.

3.2. Kunden får kun tilgang til å bruke Programvaren som en tjeneste over Internett og har derfor ikke rett til å foreta sin egen installasjon av Programvaren (verken selv eller gjennom
tredjeparter) eller på annen måte ha kopier av Programvaren.

3.3. Kundens rett til å bruke Mykvaren er begrenset til det som uttrykkelig angis i Avtalen.

3.4. Kunden skal underrette Leverandøren om hvilke personer som opptrer på Kundens vegne i ulike sammenhenger. Kundens bruk av Mykvaren skal ikke administreres av andre enn de navngitte
personene som Kunden har oppgitt til Leverandøren. Bare autoriserte representanter for Kunden eller Systembrukere som er utnevnt av Kunden og navngitt til Leverandøren, har rett til å
be Leverandøren om at en bestemt person får tillatelser i Programvaren. Kunden kan gi Leverandøren tilsvarende fullmakt.

3.5. Kunden har ikke rett til å:

i. bruke Mykvaren til andre formål enn den er ment for i henhold til Avtalen

ii. la tredjeparter bruke Mykvaren, f.eks. gjennom såkalt tidsdeling, som en tjeneste, gjennom et servicebyrå-opplegg eller på annet vis

iii. dekompilere eller på annen måte forsøke å fastslå Mykvarens funksjon

iv. «hacke» Mykvaren, introdusere virus, trojanske hester eller annen skadelig eller uønsket kode (såkalt «skadelig programvare») i Mykvaren eller gjøre et uforholdsmessig antall anrop til serverne som leveres av Programvaren for å hindre eller begrense tredjeparters bruk av Mykvaren.

4. Support og vedlikehold

4.1. Leverandøren utvikler og oppdaterer Tjenestene og Produktene fortløpende og gir support som beskrevet i Tjeneste- og produktbeskrivelsen.

5. Åndsverksrettigheter m.m.

5.1. Alle Åndsverksrettigheter og alle andre rettigheter til eller relatert til Mykvaren og Produktene tilhører Leverandøren eller, der det er aktuelt, Leverandørens lisensgivere eller
leverandører.

5.2. Ingenting i avtalen skal utgjøre en overføring av Åndsverksrettigheter eller andre rettigheter til Mykvaren eller Produktene.

5.3. Dataene Kunden behandler og som Mykvaren samler inn som et resultat av Kundens bruk, skal eies av Kunden. Leverandøren har rett til å bruke Kundens data i den grad det kreves for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Leverandøren har også rett til å, uten begrensninger, bruke informasjon om behandlers funksjoner, ytelse, kapasitet og annen statistikk eller lignende opplysninger basert på Mykvarens behandling av Kundens data.

5.4. All Dokumentasjon om Tjenestene og Produktene som Leverandøren gir til Kunden før eller etter inngåelsen av avtalen, forblir Leverandørens eiendom.

5.5. Dokumentasjon eller annen mottatt informasjon kan ikke brukes til noe annet formål enn den ble levert for, med mindre Leverandørens har samtykket til slik bruk.

5.6. Produktene forblir Leverandørens eiendom i den grad slikt eiendomsforbehold er gyldig.

6. Krenkelse av rettigheter

6.1. Hvis Kunden mottar krav fra tredjeparter som hevder at Tjenestene, Mykvaren eller Produktene krenker slike tredjeparters Åndsverksrettigheter, forplikter Leverandøren seg til å holde Kunden skadesløs fra slike tredjeparters krav relatert til dette, forutsatt (i) at Kunden varsler Leverandøren umiddelbart om at krav er mottatt, (ii) at Kunden gir Leverandøren full kontroll og beslutningsrett når det gjelder forsvar mot eller forhandling om kravet, (iii) at Kunden ikke har gitt noe samtykke, inngått forlik eller på annen måte påvirket Leverandørens mulighet til å forsvare seg mot eller forhandle frem et forlik for kravet og (iv) at Kunden i rimelig grad medvirker til Leverandørens forsvar mot eller forhandling om kravet. Leverandørens plikt til å holde Kunden skadesløs i henhold til dette avsnittet forutsetter også at Kunden har installert alle oppdateringer som Leverandøren har gjort tilgjengelig for Kunden, og at Kunden bare har brukt Tjenestene til det tiltenkte formålet, i den grad skade ellers ikke ville ha oppstått

6.2. Hvis Leverandøren har mottatt krav i henhold til punkt 6.1, eller hvis Leverandøren mener det foreligger en risiko for slike krav, har Leverandøren rett til å iverksette noen av
følgende tiltak:

i. Sikre at Kunden har rett til å fortsette å bruke Mykvaren

ii. Gjøre endringer slik at Mykvaren eller Produktene ikke lenger kan betraktes som krenkende eller

iii. Hvis verken (i) eller (ii) kan oppnås på vilkår som Leverandøren anser som rimelige, si opp avtalen med umiddelbar virkning og hindre at Kundens kan bruke Tjenestene eller Mykvaren eller Produktene.

6.3. Kunden har ikke rett til erstatning hvis Leverandøren iverksetter tiltak i henhold til (i) – (iii) ovenfor, med unntak av at Kunden ved oppsigelse i henhold til (iii) ovenfor har rett til å få refundert en del av gebyrene som tilsvarer hvor lang tid Mykvaren eller Produktene ikke kan brukes i den inneværende avtaleperioden, opptil maksimalt femti (50) prosent av det betalte gebyret.

6.4. Hvis Leverandøren mottar krav fra tredjeparter som hevder at Kundens opplysninger krenker tredjeparters Åndsverksrettigheter, forplikter Kunden seg til å holde Leverandøren skadesløs fra slike krav, forutsatt (i) at Leverandøren varsler Kunden umiddelbart om at krav er mottatt, (ii) at Kunden får full kontroll og beslutningsrett når det gjelder forsvar mot eller forhandling om kravet, (iii) at Leverandørens ikke har gitt noe samtykke, inngått forlik eller på annen måte påvirket Kundens mulighet til å forsvare seg mot eller forhandle frem et forlik for kravet og (iv) at Leverandøren i rimelig grad medvirker til Kundens forsvar mot eller forhandling om kravet.

7. Kundens ansvar

7.1. Kunden skal gi informasjon for Leverandørens arbeid ved starten av Tjenestene, gjennomgå dokumenter og meddele beslutninger og ellers kontinuerlig gi den informasjonen som er
nødvendig for at Leverandøren skal kunne gjennomføre sine forpliktelser i henhold til avtalen.

7.2. Kunden er ansvarlig for kommunikasjonen mellom Kundens maskinvare og Tilgangspunktet, og for at Kunden har utstyret og Mykvaren som kreves for bruk av Tjenestene, i henhold til
instruksjonene gitt av Leverandøren.

7.3. Kunden skal sikre (i) at Kundens data er frie for virus, trojanere, ormer eller annen skadelig programvare eller kode, (ii) at Kundens data er i et avtalt format og (iii) at Kundens data ikke kan skadet eller på annen måte påvirke Mykvaren eller Tjenestene på en negativ måte.

7.4. Kunden er ansvarlig for at taushetsplikten ivaretas for påloggingsinformasjon, sikkerhetsmetoder og annen informasjon som Leverandøren gir for tilgang til Tjenesten. Kunden skal varsle Leverandøren umiddelbart hvis uvedkommende har fått tak i slik informasjon.

7.5. Kundens ansvar i henhold til avtalen gjelder også i aktuelle deler for all bruk av Appen. Kunden er også ansvarlig for handlinger gjennom Appen som utføres av Kundens Personale.

7.6. Der det er aktuelt, er Kunden ansvarlig for installasjon/montering av produktene og for eventuelle skader som oppstår på produktene i forbindelse med montering, med mindre annet er spesifikt avtalt. Leverandøren kan henvise til en kvalifisert montør via Leverandørens kontaktnettverk.

7.7. Der det er aktuelt, gjelder følgende for levering av Tjenestene, i tillegg til det som er angitt ellers i avtalen:

(i) Brukernavnene og passordene som brukes for å få tilgang til Mykvaren, skal betraktes som verdipapirer, og hvis de skrives ned må de oppbevares på en sikker for å hindre at uvedkommende får tilgang til tjenestene.

(ii) Leverandøren er kun ansvarlig for Mykvaren frem til Tilgangspunktet.

(iii) Leverandøren har rett til å betrakte all bruk av Mykvaren med Kundens brukerdata som bruk som er godkjent av kunden, uavhengig av om slik bruk fører til en kostnad for Kunden, med mindre Kunden gir Leverandøren eller kundeservice skriftlig beskjed om at Kunden mistenker uautorisert tilgang til Tjenestene eller Kundens passord. Det er Kundens ansvar å umiddelbart varsle Leverandørens support eller kundeservice hvis Kunden mistenker at dette kan være tilfelle, og å sikre at Kundens brukerdata blokkeres eller endres.

8. Avbrudd of feil

8.1. Med unntak av Lokalt Program skal Leverandøren sørge for at Mykvaren er tilgjengelig for Kundens bruk døgnet rundt, 365 dager i året. Leverandøren har imidlertid rett til å, når som helst og uten forvarsel, stenge Kundens tilgang til Mykvaren for vedlikehold for å beskytte Mykvaren mot uautoriserte angrep eller lignende, eller å ta andre tiltak som er nødvendige av tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker. I den grad det er mulig skal Leverandøren imidlertid informere Kunden når slike avbrudd skjer sted.

8.2. Det foreligger en feil når Tjenestene eller Produktene ikke stemmer med Tjeneste- og produktbeskrivelsen.

8.3. Leverandøren oppdaterer og retter feil i Mykvaren fortløpende.

8.4. Kunden må gi skriftlig beskjed om feil i Tjenestene og Produktene så snart som mulig, men senest innen femten (15) dager etter at feilen er oppdaget eller fjernet. Kunden må gi en nøyaktig beskrivelse av feilen.

8.5. Leverandørens ansvar for feil er begrenset til rimelige tiltak for å rette feilen innen rimelig tid, slik at tjenestene og produktene samsvarer med Tjeneste- og produktbeskrivelsen.

8.6. Leverandøren er ansvarlig for maskinvarefeil på Produktene i ett (1) år fra leveringsdatoen. Utstyr som er eldre enn ett (1) år eller som har blitt påvirket av feil bruk eller skadet av Kunden på grunn av uaktsomhet, er ikke inkludert i Leverandørens ansvar.

8.7. Kunden har ikke rett til refusjon av gebyret eller annen erstatning ved manglende tilgang til Mykvaren, feil i Tjenestene eller Produktene eller avbrudd i Mykvaren

8.8. Leverandørens ansvar omfatter ikke feil som oppstår som følge av driftsforhold som avviker fra det som er angitt i Avtalen, eller fra feil bruk av Mykvaren eller Produktene eller på grunn av andre forhold utenfor Leverandørens kontroll. Når det gjelder Produktene, omfattes heller ikke feil forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold eller feil installasjon fra Kundens side, endringer uten Leverandørens skriftlige samtykke, reparasjoner utført av Kunden eller normal slitasje eller forringelse.

8.9. Hvis kunden klager over en feil og det viser seg at det ikke er feil som Leverandøren er ansvarlig for, har Leverandøren rett til betaling for arbeidet og kostnadene klagen har forårsaket.

9. Begrensning av tjenestene, endringer

9.1. Hvis leveringen av Mykvarenmedfører skade eller risiko for skade for Leverandøren eller andre, har Leverandøren rett til å stenge eller begrense tilgangen til Mykvaren. Leverandøren kan
imidlertid ikke iverksette tiltak som går utover det som er forsvarlig etter omstendighetene. Kunden må varsles så snart som mulig om begrensning av tilgangen til Mykvaren.

9.2. Leverandøren har rett til å begrense eller stenge Kundens tilgang til Mykvaren dersom Kunden bryter vilkårene i avtalen

9.3. Leverandøren har rett til å gjøre endringer i Mykvaren med tretti (30) dagers varsel. Kunden kan bli bedt om å kjøpe ny programvare, maskinvare eller annet utstyr som et resultat av
slike endringer for å fortsette å bruke Mykvaren. Kunden skal selv stå for kostnadene for slik ny programvare, maskinvare eller annet utstyr, eller for andre kostnader relatert til endringen. Hvis Kunden pådrar seg kostnader som følge av endringen, eller hvis Kunden pådrar seg en annen åpenbar ulempe på grunn av endringen, har Kunden rett til å si opp Avtalen frem til datoen da endringen ville ha trådt i kraft. Kunden skal gi Leverandøren beskjed om dette senest femten (15) dager før endringen ville ha trådt i kraft. Ellers fortsetter avtalen og endringen er gyldig mellom partene.

10. Appen

10.1. Leverandøren leverer Appen (om aktuelt).

11. Erstatning

11.1. Kunden skal betale gebyrer for bruk av Tjenestene og Produktene i henhold til Vedlegg 1 til Avtalen.

11.2. Ved gjentatte betalingsforsinkelser fra Kundens side, har Leverandøren rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig beskjed til Kunden

12. Behandling av personopplysninger

12.1. Vilkårene som gjelder for Leverandørens behandling av personopplysninger som databehandler på vegne av Kunden, er beskrevet i Vedlegg 3 til Avtalen.

12.2. Leverandøren skal ha rett til å behandle personopplysninger om Kundens kontaktpersoner og Systembrukere som Leverandøren mottar innenfor rammen av Avtalen, inkludert navn og kontaktdetaljer. Hensikten med Leverandørens behandling er å muliggjøre gjennomføring av Partenes respektive forpliktelser og samarbeid under Avtalen, for eksempel administrering av kontraktsforholdet, formidling av informasjon og annen kommunikasjon om Tjenestene. Personopplysningene behandles av Leverandøren basert på avveining av interesser for å imøtekomme Leverandørens legitime interesse i å administrere kontraktsforholdet til Kunden. Kunden er forpliktet til å sikre at ansatte hos Kundens ansatte som Leverandøren behandler personopplysninger om, har mottatt informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til dette avsnittet.

12.3. Leverandøren er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av personopplysningene til ansatte hos Kunden. I utgangspunktet vil Leverandøren kun oppbevare personopplysningene som Leverandøren behandler under kontraktsforholdet. Leverandøren kan imidlertid oppbevare personopplysningene lengre dersom loven eller avtaler pålegger Leverandøren å oppbevare opplysningene, eller for at Leverandøren skal kunne reise eller forsvare seg mot rettskrav. Når personopplysningene ikke lenger kreves for disse formålene, vil Leverandøren avidentifisere eller slette dataene på en sikker måte. En registrert person har rett til å be om retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger om seg selv. Videre har en registrert person rett til å be om informasjon hvis Leverandøren behandler personopplysninger om den registrerte personen, og i så fall be om tilgang til personopplysningene om seg selv. Den registrerte personen har rett til å klage inn Leverandørens behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I tillegg til de ovennevnte rettighetene har den registrerte personen rett til å be om behandlingsbegrensninger, rett til sletting, rett til å motsette seg mot visse behandlinger av personopplysninger og rett til dataportabilitet når gjeldende lover om databeskyttelse tillater det. Hvis den registrerte personen ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor, eller har spørsmål om Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til denne bestemmelsen, kan den registrerte kontakte Leverandøren ved å sende en e-post til epostadressen som spesifiseres i avtalen.

13. Statistikk og anonymiserte data

13.1. Leverandøren har rett til å anonymisere alle data som vises i Mykvaren. Anonymiseringen må skje på en slik måte at det ikke er mulig å konvertere dem til personopplysninger igjen.

13.2. Alt eierskap til anonymiserte data tilhører Leverandøren, som har rett til å bruke og oppbevare data uten tidsbegrensning

13.3. Leverandøren har også rett til å bruke alle andre data i Mykvaren til statistiske formål.

14. Taushetsplikt

14.1. Hver Part forplikter seg til ikke å utlevere informasjon om den andre partens aktiviteter som kan betraktes som en handels- eller yrkeshemmelighet til noen tredjepart uten den
andre partens samtykke i løpet av avtaleperioden eller i en periode på tre år etterpå. Informasjon som Parten har oppgitt at er konfidensiell, skal alltid betraktes som en handels- eller
yrkeshemmelighet. Taushetsplikten gjelder ikke slik informasjon som Parten kan bevise å ha fått på annen måte enn gjennom Avtalen, eller informasjon som er offentlig tilgjengelig.
Taushetsplikten gjelder heller ikke når loven pålegger en Part å utlevere informasjon

14.2. En Part skal inngå konfidensialitetsavtaler med personale eller iverksette andre passende tiltak for å sikre at konfidensialiteten som nevnes ovenfor blir overholdt. Partene er ansvarlige for at underleverandører og deres ansatte som berøres av oppdraget skriver under på en konfidensialitetsavtale med tilsvarende innhold til fordel for den andre Parten.

14.3. Leverandørens taushetsplikt omfatter ikke andre selskaper i Leverandørens konsern.

15. Tidlig oppsigelse

15.1. Hver part har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom:

(i) den andre Parten begår et vesentlig kontraktsbrudd, og kontraktsbruddet ikke har blitt utbedret i sin helhet innen tretti (30) dager etter at Parten som bryter avtalen har mottatt
skriftlig varsel fra den andre Parten med begjæring om utbedring.

(ii) partene ikke blir enige om en løsning i henhold til punkt 6.3 i Vedlegg 3 innen tretti (30) dager, eller et senere tidspunkt som partene har avtalt skriftlig, fra det tidspunktet slike diskusjoner er blitt innledet skriftlig.

(iii) den andre Parten stanser betalingene sine, bestemmer seg for frivillig eller ufrivillig likvidasjon, begjærer rekonstruksjon eller konkurs (eller hvis andre begjærer Parten konkurs) eller om Parten ellers kan anses som insolvent, eller

(iv) det har skjedd gjentatte betalingsforsinkelser i henhold til punkt 11.2

15.2. Ved oppsigelse av Avtalen gis det ingen refusjon av betalte gebyrer, med mindre annet er spesifikt oppgitt i Avtalen.

15.3. Hvis Leverandøren bestemmer seg for å slutte å tilby og levere Tjenestene til markedet, har Leverandøren rett til å si opp avtalen med minst tre (3) måneders varsel.

15.4. Hvis nye vilkår ikke godtas av Kunden i henhold til punkt 18.3, skal tidligere vilkår fortsette å gjelde under resten av avtaleperioden.

15.5. Hvis Avtalen opphører skal kunden, med mindre annet er oppgitt i Avtalen, umiddelbart slutte å bruke Mykvaren.

16. Ansvarsbegrensning

16.1. Partenes ansvar er begrenset til direkte skade til et samlet beløp på tjue (20) prosent av gebyret for Tjenestene och Produktene betalt i løpet av de 12 (12) månedene før skadedatoen, men ikke mer enn et halvt grunnbeløp som gjelder på tidspunktet for skaden. Partene er ikke ansvarlige for den andre partens indirekte tap, for eksempel tap av produksjon og tap av ortjeneste. Ansvarsbegrensning gjelder ikke hvis det har oppstått skade som følge av grov uaktsomhet eller forsett. Videre skal ingen ansvarsbegrensning gjelde ved brudd på lisensbestemmelsene i punkt 5, for en parts forpliktelse til å kompensere den andre parten ved brudd på tredjeparters rettigheter i henhold til punkt 6 eller for brudd på taushetsplikten i punkt 14.

16.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av data, bortsett fra når slike tap av data er forårsaket av Leverandørens uaktsomhet med å utføre sikkerhetskopiering eller lagring i henhold til Tjeneste- og produktbeskrivelsen. Ved et slikt ansvar skal Leverandøren, etter beste evne og i den grad det er mulig, gjenopprette tapte data. Dette er alt ansvar Leverandøren har for tap av data.

16.3. For ikke å miste retten til erstatning, skal kunden fremlegge et krav om erstatning skriftlig til Leverandøren senest seks (6) måneder fra tidspunktet for skaden.

17. Force majeure

17.1. Partene fritas for straff for unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse i henhold til Avtalen dersom svikten er basert på omstendigheter utenfor partens kontroll og som parten ikke med
rimelighet kunne ha forutsett eller unngått, for eksempel krig, statlige tiltak, ny eller endret lovgivning, konflikter i arbeidsmarkedet, handelseller valutarestriksjoner, blokkeringer, branner, flom, epidemier eller lignende omstendigheter, samt feil eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører.

17.2. Parter som ønsker å påberope seg fritak i henhold til dette punkt 17 har ansvar for å varsle den andre parten om årsaken til dette uten forsinkelse, samt når fritaket opphører.

17.3. Uavhengig av det som nevnes om fritak for straff i dette punkt 17 har en Part rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten straff, uten straff, ved å sende andre parten et skriftlig varsel dersom oppfyllelsen av en vesentlig forpliktelse i avtalen er forsinket med over tre (3) måneder.

18. Generelt

18.1. Kunden har ikke rett, verken helt eller delvis, til å overføre eller pantsette sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til avtalen uten skriftlig godkjennelse fra Leverandøren.

18.2. Meddelelser i henhold til avtalen skal være skriftlige.

18.3. Leverandøren har rett til å endre og gjøre tillegg til de Generelle vilkårene. For at slike endringer eller tillegg skal være gyldige, skal Leverandøren varsle Kundens Avtaleansvarlig skriftlig innen tretti (30) dager. Denne varslingen kan også skje elektronisk. De nye vilkårene er bindende for begge parter, med mindre Kunden har varslet Leverandøren om at vilkårene og betingelsene ikke aksepteres innen varslingsperioden i henhold til dette punktet. I tillegg vil Kundens bruk av nye eller endrede tjenester og produkter innebære at Kunden godtar eventuelle
tilleggsvilkår i endringene.

18.4. Uavhengig av det ovenstående har Leverandøren alltid rett til å endre Avtalen med tjue (20) dagers varsel på grunn av endringer i ufravikelig lovgivning.

19. Tvister og gjeldende lovgiving

19.1. Norges lover skal gjelde for Avtalen.

19.2. Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakten skal endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.

Reglene for forenklet voldgift skal gjelde dersom tvistesummen er lavere enn NOK 1 000 000. Tvistesummen beregnes basert på kravene fremsatt i kravet om voldgift og svar på kravet om
voldgift.

19.3. Uavhengig av punkt 19.2 ovenfor skal Leverandøren imidlertid alltid ha rett til å kreve betaling for forfalte krav i domstol.

Fortsett å handle
Lukk