Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Allmenne vilkår Infobric Fleet

Allmenne vilkår Infobric Fleet

1. Innledning

Disse generelle vilkårene («Generelle vilkår for Infobric Ease») gjelder for tjenesten Infobric Ease.

2. Definisjoner

I avtalen har nedenstående definisjoner følgende betydning:

 

”Appen” betyr mobilapplikasjonen Infobric Ease CheckIn som Infobric leverer som en del av tjenesten, og andre mobile applikasjoner som Infobric kan levere som deler av tjenesten.

 

”Avtalen” betyr den avtalen som kunden har inngått for å få tilgang til tjenesten, herunder disse generelle vilkårene – Infobric Ease.

 

”Tilgangspunkt” betyr det punktet der tjenesten kobles til et generelt elektronisk netteverk.

 

”Arbeidsplassavtale” betyr avtale som er inngått mellom partene for en enkelt arbeidsplass.

 

”Dokumentasjonen” betyr dokumentasjon som Infobric leverer vedrørende Tjenesten. Dokumentasjonen kan være i trykt form, i form av hjelpeavsnitt i programvaren eller holdes tilgjenglig via Internett eller på annen måte som Infobric angir.

 

”Foretaksavtale” betyr avtale som er inngått mellom partene som kan gjelde for mer enn en arbeidsplass.

 

”Immaterialrettigheter” betyr alle former for immaterielle og industrielle rettigheter som opphavsrett, databaserettigheter, kildekode, patent og patenterbare oppfinnelser, registrerte og uregistrerte varemerker, know-how (uansett om denne i seg kan utgjøre patentebar oppfinnelse eller ikke), registrerte og uregistrerte mønster.

 

”Lisensen” betyr den rett som Infobric overdrar til kunden i henhold til avtalen til å bruke tjenesten og programvaren.

 

“Lokal applikasjon” betyr programvare levert lokalt av Infobric som utgjørs en del av tjenesten.

 

”Systemet” betyr programvaren, lokal applikasjon og appen.

 

”Personale” betyr personer som arbeider på en arbeidsplass under kundens tilsyn, og som av kunden eller arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren oppfordres til å bruke tjenesten.

 

”Programvaren” betyr den programvaren som Infobric leverer som en tjenste over Internett, og som utgjør hovedkomponenten i tjenesten.

 

”Systembruker” betyr en person som er tildelt en rolle med en viss rettighet i tjenesten.

 

”Tjenesten” betyr tjenesten Infobric Ease som beskrives i tjenstebeskrivelsen, og som leveres hovedsakelig via programvaren.

 

”Tjenestebeskrivelsen” betyr beskrivelsen av tjenesten som finnes i avtalen eller til enhver tid publiseres på Infobrics nettsted.

3. Bruksrett

3.1    Kunden får gjennom avtalen en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar og ikke-under- eller viderelisensierbar, med mindre annet uttrykkelig angis i disse generelle vilkårene – Infobric Ease, og bare i avtalens gyldighetstid, gjeldende lisens til mot betaling av avtalte avgifter (i) å bruke programvaren som en tjeneste over Internet, (ii) bruke den lokale applikasjonen lokalt installert for intern bruk på måter som beskrives i avtalen, og (iii) gi personalet rett til å bruke appen i samsvar med de særlige brukervilkår som gjelder for appen, og som må godkjennes av personalet før personalet får tilgang til appen.

 

3.2    Kunden gis bare tilgang til å benytte programvaren som en tjenste over Internett, og har således ikke rett til å gjøre en egen installasjon av programvaren (enten selv eller gjennom trejdepart), eller på annen måte disponere over eksemplarer av programvaren.

 

3.3    Kundens rett til å benytte programvaren er begrenset til det som uttrykkelig angis i avtalen.

 

3.4    Kunden skal meddele Infobric hvilke personer som kan opptre for kunden i forskjellige spørsmål. Ingen andre enn personene navngitt av Kunden til Infobric er autorisert til å adminstrere kundens bruk av tjenesten. Bare autorisert astedsfortreder for kunden eller systembruker utpekt av kunden som er meddelt til Infobric, har rett til å kreve av Infobric at en viss person skal tildeles rettigheter i programvaren. Kunden kan gi Infobric tilsvarende rettighet.

 

3.5    Kunden har ikke rett til å:

 

(i) bruke tjenesten for andre formål enn den er ment for i henhold til denne avtalen,

 

(ii)      levere tjenesten til bruk av tredjepart, f.eks. gjennom såkalt “time sharing”, som tjeneste, gjennom servicebyrå-ordning eller på annen måte,

 

(iii)     dekompilere eller på annen måte forsøke å bestemme programvarens funksjon,

 

(iv)     “hacke” programvaren, introdusere virus, trojanske hester eller annen skadelig eller uønsket kode (såkalt “skadeprogram”) i programvaren eller gjennom et uproprsjonalt antall anrop til de servere som programvaren leveres, forvanske eller begrense bruken av programvaren for tredjepart.

4. Support og vedlikehold

Infobric utvikler og oppdaterer tjenesten løpende. For den lokale aplikasjonen leverer Infobric ved behov oppdateringer for nedlasting eller annen måte som kommuniseres til kunden.

5. Immaterielle rettigheter

5.1    Alle immaterialrettigheter og alle andre rettigheter til tjenesten og programvaren tilhører Infobric, eller hvis det er relevant, Infobrics lisensgivere.

 

5.2    Ingenting i denne avtalen skal utgjøre en overdragelse eller overføring av immaterialrettigheter eller andre rettigheter i tjenesten, eller programvaren.

 

5.3    Data som kunden bearbeider, og som opprettes av programvaren som en følge av kundens bruk, skal eies av kunden. Infobric har rett til å bruke Kundens data i den utstrekning det er påkrevd for å utføre forpliktelsene etter denne avtalen. Infobric har også rett til uten begrensning å bruke informasjon om prosessers funksjoner, ytelse, kapasitet og annen statistikk eller lignende opplysninger basert på tjenestens bearbeiding av kundens data. Infobric har også rett til å tilby de foretak hvis ansattes nærværestider er registrert i tjenesten, tilgang til stedsdta vedrørende sine ansatte, men med den begrensning at de bare får innsyn i nærværtider og informasjon om sine egne ansatte.

6. Rettighetsinngrep

6.1    Hvis kunden får krav fra trejdepart med påstand om at tjenesten eller programvaren gjør inngrep i slik tredjeparts immaterialrettigheter, påtar Infobric seg å holde kunden skadesløs mot slik tredjeparts krav i forbindelse med dette, forutsatt at (i) kunden umiddelbart meddeler Infobric at krav er mottatt, (ii) at kunden gir Infobric full kontroll og beslutningsrett vedrørende forsvar eller forhandling av kravet, (iii) at kunden ikke har samtykket, truffet noen avtale eller på annen måte påvirket Infobrics mulighet til å forsvare eller forhandle en avtale om kravet, og (iv) at kunden i rimelig utstrekning medvirker til Infobrics forsvar ellerforhandling vedrørende kravet. Infobrics forpliktelse til å holde kunden skadesløs i henhold til dette punktet forutsetter også at kunden har installert samtlige oppdateringer som Infobric har gjort tilgjengelige for kunden, og at kunden bare har brukt tjenesten for det tiltenkte formålet, i den grad skade ellers ikke hadde oppstått.

 

6.2    Hvis Infobric har mottatt krav i henhold til punkt 6.1, eller hvis Infobric vurderer at det foreligger risiko for slike krav, har Infobric rett til å iverksette noen av følgende tiltak:

 

(i)       påse at Kunden får rett til å forsette å bruke tjenesten,

 

(ii)      gjennomføre endringer slik at tjenesten eller programvaren ikke lenger kan anses å gjøre inngrep eller,

 

(iii)     hvis verken (i) eller (ii) kan forårsakes på vilkår som Infobric vurderer rimelige, si opp denne avtalen med umiddelbart opphør og avskjære kundens mulighet til å bruke tjenesten eller programvaren.

 

6.3    Kunden har ikke rett til godtgjørelse hvis Infobric iverksetter tiltak i henhold til (i) – (iii) ovenfor, men med unntak for at kunden ved oppsigelse i henholt til (iii) ovenfor har rett til å få del av betalt avgift i retur med belop som tilsvarer tiden av inneværende avtaleperiode som tjenesten eller programvaren ikke kan brukes i forhol til tiden som godtgjørelse er betalt for, men maksimalt femti (50) prosent av betalt avgift.

 

6.4    Hvis Infobric får krav fra trejdepart med påstand om at kundens data utgjør inngrep i tredjeparts immaterialrettigheter, skal kunden holde Infobric skadesløs mot slik krav, forutsatt at (i) Infobric umiddelbart meddeler kunden at krav er mottatt, (ii) at kunden får full kontroll og beslutningsrett vedrørende forsvar eller forhandling av kravet, (iii) at Infobric ikke har samtykket, inngått avtale eller på annen måte påvirket kundens mulighet til å forsvare eller forhandle en avtale om kravet, og (iv) at Infobric i rimelig utstrekning medvirker til kundens forsvar eller forhandling om kravet.

7. Forberedelser, oppstart og levering

Infobric skal gi anvisninger til kunden om de tiltak som kunden må iverksette for å kunne koble seg opp mot tjenesten og begynne å bruke tjenesten fra og med avtalt dag.

8. Kundens ansvar

8.1    Kunden skal gi opplysninger for Infobrics arbeid ved oppstart av tjenesten, granske dokumenter og meddele beslutning og for øvrig fortløpende gi de upplysninger som er nødvendige for at Infobric skal kunne gjennomføre sine plikter i henhold til avtalen.

 

8.2    Kunden har ansvar for kommunikasjonen mellom kundens maskinvare og tilgangspunktene, og for at kunden har det utstyr og den programvare som kreves for å bruke tjenesten, i henhold til anvisninger som er gitt av Infobric.

 

8.3    Kunden skall påse (i) at kundens data er fri for virus, trojanere, masker, eller annen skadelig programvare eller kode, (ii) at kundens data er i avtalt format, og (iii) at kundens data på annen måte ikke kan skade eller innvirke negativt på programvaren eller tjenesten.

 

8.4    Kunden har ansvar for at innloggningsopplysninger, sikkerhetsmetoder og annen informasjon som Infobric leverer for tilgang til Tjenesten, håndteres med fortrolighet. Kunden skal umiddelbart meddele Infobric i tilfelle uveckommende har fått kjennskap til slik informasjon.

 

8.5    Kundens ansvar i henhold til denne avtalen gjelder også i relevante deler for all bruk av appen. Kunden har ansvar også for tiltak gjennom appen iverksatta av personale.

9. Særlige vilkår for Tjenesten

For levering av tjenesten gjelder, i tillegg til det som må angis på annet sted i avtalen, særlig førlgende:

 

(i)       De brukeropplysninger og passord som brukes for å få tilgang til tjenesten, er å anse som verdigdokumenter og skal, hvis de nedtegnes, oppbevares på en sikker måte slik at uvedkommende ikke kan få tilgang till tjenesten.

 

(ii)      Infobric har ansvar bare for tjenesten frem til tilgangspunktene.

 

(iii)     Infobric har rett til å betrakte all bruk av tjenesten med kundens brukeropplysninger som autorisert bruk av kunden, uansett om slik bruk fører til kostnad for kunden, med mindre og til kunden skriftlig meddeler Infobrics support eller kundservice at kunden har mistanke om at uvedkommende har fått tilgang til tjenesten eller kundens passord. Det påhviler kunden umiddelbart å meddele Infobrics support eller kundeservice hvis kunden har mistanke om at det kan være tilfelle, og påse at kundens brukeropplysninger sperres eller endres.

10. Avbrudd og feil

10.1   Infobric skal arbeide for at tjenesten er tilgjenglig for kundens bruk døgnet rundt alle årets dager. Infobric har imidlertid rett til når som helst og uten forutgående melding å stoppe kundens tilgang til tjenesten for vedlikehold, for å beskytte tjenesten mot uveckommende angrep eller lignende eller for å iverksette andre tiltak som er påkalt av tekniske, drifts- eller sikkerhetsmeesige grunner. Infobric skall imidlertid, så vidt mulig, informere kunden om når slike avbrudd kan finne sted.

 

10.2   Det foreligger feil når tjenesten ikke er i samsvar med tjenestebeskrivelsen.

 

10.3   Infobric oppdaterer og iverksetter feilretting løpende vedrørende Tjenesten.

 

10.4   Hvis kunden vil gjøre gjeldende feil i tjenesten, skal kunden skriftlig meddele Infobric snarest, imidlertid senest femten (15) dager, etter at feilen er oppdaget eller burde vært oppdaget, og gi en grundig beskrivelse av feilen. Infobrics ansvar for feil er begrenset til å iverksette rimelige tiltak for innen rimelig tid å avhjelpe feilen slik at tjenesten bringes i samsvar med tjenestebeskrivelsen.

 

10.5   Kunden har ikke rett til av drag på avgiften eller annen godtgjørelse eller skadeerstatning ved manglende tilgang til tjenesten eller ved feil eller annet avbrudd i tjenesten.

11. Begrensning av tjenesten, endringer

11.1   I tilfelle leveringen av tjenesten medfører skade eller risiko for skade for Infobric eller andre, har Infobric rett til å stoppe eller begrense tilgangen til tjenesten. Infobric kan i forbindelse med dette ikke iverksette tiltak som går lengre enn det som er forsvarlig etter omstendighetene. Kunden skal snarest mulig underrettes om begrensning av tilgangen til tjenesten.

 

11.2   Infobric har rett til å begrense eller stoppe tilgangen til tjenesten for kunden hvis kunden bryter vilkårene i denne avtalen.

 

11.3   Infobric har rett til med tretti (30) dagers varsel å gjennomføre endringer av tjenesten. Kunden kan være tvunget til å skaffe til veie ny programvare, maskinvare eller annen utstyr som følge av slike endringer for å kunne fortsette å bruke tjenesten. Kunden skal selv stå for kostnaden ved slik ny programvare, maskinvare eller annet utstyr, eller annen kostnad i forbindelse med endringen. Hvis kunden påføres kostnad i forbindelse med endringen, eller hvis kunden påføres annen åpenbar ulempe av endringen, har kunden rett til å si opp avtalen til å opphøre den dagen endringen skulle ha trådt i kraft. Kunden skal gi slik melding til Infobric senest femten (15) dager før endringen skulle ha trådt i kraft. I motsatt fall løper avtalen videre, og endringen er gyldig mellom partene.

12. Infobric Ease CheckIn

12.1   Infobric leverer, som et tillegg til tjenesten, appen. Bruken av appen er frivillig og ikke nødvendig for at kunden skal kunne bruke tjenesten.

 

12.2   Når personale bruker appen, lagres opplysningene i appen og sendes videre til tjenesten.

 

12.3   For appen finnes særlige brukervilkår som personalet må godkjenne for å få tilgang til appen. Kunden har ansvar overfor Infobric for personalbrudd op appens brukervilkår.

13. Erstatning

13.1    For kundens bruk av tjenesten og programvaren skal kunden betale avgifter som til enhver tid fremgår av www.infobric.no og av undervedlegg 1C Prisvilkår i henhold til de betalingsvilkårene som fremgår av avtalen.

 

13.2   Infobric har rett til å endre avgiftene i løpende avtaleperiode og med tretti (30) dagers varsel i tilfelle prisjusteringer fra Infobrics samarbeidspartnere vedrørende funksjonene i tjenesten, herunder bland annet Infobrics bruk av ID06-konseptet, endring av skatt eller lignende generelle påslag.

 

13.3   I tillegg til prisjustering i samsvar med punkt 13.2 har Infobric rett til årlig å justere avgiftene. De justerte avgiftene begynner å gjelde 1. januar hvert år, og Kunden skal informeres om justeringen med tretti (30)  dagers varsel.

 

13.4   Tjenesten faktureres månedsvis på etterskudd med betalingsvilkår tretti (30) dager. Ved forsiket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til renteloven (1975:635) på utestående beløp til full betaling er betalt. Infobric har dessuten ved uteblitt betaling rett til uten forutgående melding å stoppe kundens bruk av tjenesten til full betaling er betalt.

 

13.5   Ved tilbakevendende forsinkede betalinger fra kundens side har Infobric rett til med umiddelbar virkning å si opp avtalen gjennom en skriftlig melding til kunden.

14. Personopplysningsbehandling

14.1   De vilkårene som skal anvendes vedrørende Infobric behanling av personopplysninger i egenskap av databehandler for kundens regning, fremgår av undervedlegg 1A til disse generelle vilkårene – Infobric Ease.

 

14.2   Infobric skal ha rett til å behandle personopplysninger vedrørende kundens kontaktpersoner og systembrukere som Infobric får tilgang til innenfor rammen av avtalen, herunder navn og kontaktopplysninger. Formålet med Infobrics behandling er å muliggjøre gjennomføring av partenes respektive forpliktelser og samarbeid etter avtalen, f.eks. administrasjon av avtalenforholdet, informasjonsutveksling og annen kommunikasjon om tjenesten. Personopplysningene vil bli behnadlet av Infobric med støtte i en intresseavveining for å tillredsstille Infobrics berettigede interesse av å administrere avtaleforholdet med kunden. Kunden plikter å påse at kundens ansatte hvis personopplysninger behandles av Infobric, har fått informasjon om Infobrics behandling av personopplysninger i samsvar med dette punktet.

 

14.3   I Infobric er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av kundens ansattes personopplysningene som Infobric behandler bare, i utgangspunktet, under avtaletforholdet. Infobric kan imidlertid komme til å lagre personopplysningene for den ytterligere tid som er nødvendig hvis Infobric er pliktig i henhold til lov eller avtale til å lagre opplysningene, eller for at Infobric skal kunne fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for disse formål, vil Infobric på en sikker måte avidentifisere eller slette opplysningene. En registrert har rett til å kreve retting av reilaktige eller utfullstendige personopplysninger som gjelder ham eller henne. Videre har en registrert rett til å kreve å få inofrmasjon hvis Infobric behandler personopplysninger om den registrerte og, hvis det er tilfelle, tilgang til de personopplysningene som vedrører ham eller henne. Ved klage på Infobrics behandling av personopplysninger har den registrerte rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten. Den registrerte har, i tillegg til ovenstående rettigheter, når gjeldende personvernlovgivning foreskriver det, rett til å kreve begrensning av behandling, rett til sletting, rett til å innvende mot visse typer behandling av personopplysninger og rett til dataportabilitet. Hvis den registrerte vil utøve noen av sine rettigheter ifølge ovenstående eller har noen spørsmål om Infobrics behandling av personopplysninger i henhelt  til denne bestemmelsen, kan den registrerte kontakte Infobric ved å sende en e-postmelding til support@infobric.se.

15. Statistikk og anonymiserte data

15.1   Infobric har rett til å anonymisere alle data i tjenesten. Anonymiseringen skal skje på en slik måte at det ikke er mulig å gjøre om igjen til personopplysninger.

 

15.2   All eiendomsrett til anonymiserte data tilfaller Infobric, som har rett til å bruke og lagre data uten begrensning i tid.

 

15.3   Infobric har også rett til å bruke alle andre data innen tjenesten for statistiske formål.

16. Ansvarsbegrensning

16.1   En parts ansvar skal være begrenset til direkte skade til et sammenlagt beløp på tjue (20) prosent av avgiften for tjenesten eller programvaren per kalenderår, men høyst et prisgrunnbelop i henhold til sosialforsikgringsloven (2010:110) som gjelder på tiden for skadens forekomst. En part har ikke ansvar for motpartens indirekte tap, som uteblitt genvinst. I tilfelle skade har oppstått som følge av grov uaktsomhet eller forsett, skall ingen ansvarsbegrensning få anvendelse. Videre skal ikke noen ansvarsbegrensning få anvendelse for brudd på lisensbestemmelsene i punkt 5, for en parts forpliktelse til å godtgjøre motparten ved innegrep i tredjeparts rettigheter i henhold til punkt 6 eller for brudd på taushetsplikten i punkt 17.

 

16.2   Infobric har ikke ansvar for tap av data unntatt når det gjelder tap av data som er forårsaket av Infobrics forsømmelse av å utføre sikkerhetskopiering eller lagring i henhold til tjenestebeskrivelsen. Ved slikt ansvar skal Infobric etter beste evne og i den grad det er mulig tilbakestille tapte data. Ovennevnte utgjør Infobrics fulle ansvar for tap av data.

 

16.3   Kunden skal, for ikke å tape sin rett til skadeerstatning, skriftlig fremsette krav til skadeerstatning til Infobric senest innen seks (6) måneder fra skaden oppsto.

17. Fortrolighet

17.1   Hver part forplikter seg til ikke uten den andre partens samtykke i avtaletiden eller i en tid på tre år deretter å utlevere opplysninger til tredjepart om den andre partens virksomhet som kan være å betrakte som forretnings- eller yrkeshemmelighet. Som forretnings- eller yrkeshemmelighet skal alltid betraktes informasjon som parten har angitt som konfidensiell. Taushetsplikten gjelder ikke slik informasjon som en part kan vise å ha blitt kjent for ham på annen måte enn gjennom oppdraget, eller som er generelt kjent. Taushetsplikten gjelder heller ikke når en part er pliktig etter loven til å gi ut opplysninger.

 

17.2   En part skal gjennom fortrolighetsavtale med personale eller andre egnede tiltak påse at fortrolighet ifølge ovenstående iakttas. En part har ansvar for at også engasjert underleverandør og dens ansatte som berøres av oppdraget, undertegner en fortrolighetsavtale av tilsvarende innhold til fordel for den andre parten.

18. Oppsigelse før tiden

18.1   Hver part har rett til å si opp avtalen umiddelbart hvis:

 

(i)       den andre parten begår et vesentlig avtalebrudd og avtalebruddet ikke fullt ut er avhjulpet senest tretti (30) dager fra avtalebrytende part har fått skriftlig melding fra den andre parten med anmodning om retting,

 

(ii)      Partene ikke når en felles løsning i samsvar med punkt 6.2 i undervedlegg 1A innen tretti (30) dager, eller den senere tid som partene skriftlig har blitt enige om, fra slike diskusjoner skriftlig har blitt innledet,

 

(iii)     den andre parten innstiller betalingene, treffer beslutning om frivillig eller ufrivillig likvidasjon, søker om foretaksrekonstruksjon eller konkurs (eller hvis en annen begjærer parten konkurs) eller hvis en part på annen måte kan anses å være insolvent, eller

 

(iv)     tillbakevendende betalingsforsinkelser foreligger i samsvar med punkt 13.3.

 

18.2   Hvis Infobric treffer beslutning om å slutte å tilby og levere tjenesten til markedet, har Infobric rett til å si opp avtalen med minst tre måneders varsel.

 

18.3   Kunden har rett til å si opp avtalen umiddelbart som følge av at nye vilkår ikke aksepteres i samsvar med punkt 20.3.

 

18.4   Ved avtalens opphør skal, hvis ikke annet er angitt i hovedavtaledokumentet, kunden umiddelbart opphøre med all bruk av tjenesten og programvaren.

 

18.5   Ved avtalens opphør skal Infobric, på kundens anmodning, oppbevare en sikkerhetskopi av kundens data, i relevante tilfeller, over en periode på nitti (90) dager fra dagen for avtalens opphør, og gi assistanse til kunden med det formål å overføre slike data i samsvar med kundens instruksjoner. Slike tjenester leveres av Infobric i samsvar med vilkårene for Infobrics til enhver tid gjeldende avtale for tjenester og under forutsetning av at kunden betaler til enhver tid gjeldende avgifter til Infobric. Anmodning om å lagre sikkerhetskopi skal komme fra kunden senest innen tretten (13) dager fra avtalen er opphørt.

19. Force majeure

19.1   En part er fritatt fra straffeforhølgelse for unnlatelse av å utføre forpliktelse i henhold til denne avtalen hvis unnlatelsen har sin grunn i omstendighet som er utenfor partens kontroll, og som en part ikke med rimelighet har kunnet forutse eller unngå, f.eks. krig, myndighetstiltak, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, handels- eller valutarestriksjoner, blokkering, brann, oversvømmelse eller lignende omstendighet, og feil i eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører.

 

19.2   Det påhviler en part som ønsker å påberope seg fritaksgrunn i henhol til dette punkt 19, uten forsinkelse å underrette den andre parten om forekomsten av dette, liksom dens opphør.

 

19.3   Uansett hva som sies om fritak fra straffeforfølgelse i dette punkt 19, har parten rett til uten straffeforfølgelse å si opp avtalen med umiddelbart opphør gjennom skriftlig melding til den andre parten hvis oppfyllelsen av en vesentlig forpliktelse i henhold til avtalen forsinkes med mer enn tre måneder.

20. Generelt

20.1   Ingen av partene har rett til, helt eller delvis, å overdra eller pantsette sine rettigheter og/eller forpliktelser i samsvar med denne avtalen uten den andre partens skriftlige godkjenning. Infobric har imedlertid rett til å overdra sine fordringer på kunden til tredjepart.

 

20.2   Meldinger etter denne avtalen skal være skriftlige.

 

20.3   Infobric har rett til å endre og supplere generelle vilkår. For at slik endring eller tillegg skal være gyldig, skal Infobric skriftlig underrette kundens avtaleansvarlig med tretti (30) dagers varsel. Dette kan ogås skje gjennom elektronisk underretning. De nye vilkårene er bindende for begge partene hvis ikke Kunden har meddelt Infobric om oppsigelse av avtalen som følge av de nye vilkårene innen tiden for varsel i samsvar med dette punktet. Dertil innebærer kundens bruk av nye eller endrede tjenester og produkter en aksept av eventuelle tilleggsvilkår i forbindelse med endringene.

 

20.4   Infobric har imidlertid rett til med tjue (20) dagers varsel å endre denne avtalen med hensyn til eventuelle endringer i tvingende lovgivning.

21. Tvister og gjeldende lovgivning

21.1   Svensk lov skal anvendes på denne avtalen.

 

21.2   Tvist i forbindelse med denne avtalen skal endelig avgjøres gjennom voldgift administrert ved Stockholms handelskammers voldgiftsinstitutt (“Instituttet”). Instituttets regler for forenklet voldgift skal gjelde hvis ikke insituttet med hensyn til sakens alvorlighetsgrad, tvistegjenstandens verdi og andre omstendigheter bestemmer at voldgiftsreglene for instituttet skal anvendes på voldgiften. I sistnevnte tilfelle skal Instituttet også bestemme om voldgiftsnemnda skal bestå av en eller tre voldgiftsmenn Uten hensyn til dette punkt 21.2 skall Infobric imidlertid alltid ha rett til å drive inn betaling av forfalt fordring ved alminnelig domstol.

Særlige vilkår for Infobric Fleet

Kontakt oss.

Infobric Fleet

0589 – 123 70

support@infobricfleet.se

Back to store
Lukk