Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Nyttig informasjon ved sykefravær

Nyttig informasjon ved sykefravær

Her finner du nyttig informasjon ved ulike typer sykefravær hos ansatte. Hva gjelder ved egenmelding ved sykdom, barns sykdom, omsorgspenger og sykemelding? 

Egenmelding ved sykdom

 • En ny ansatt må jobbe minst to måneder for å opparbeide seg rett til å bruke egenmelding.
 • En ansatt kan benytte seg av inntil fire egenmeldingsperioder på inntil tre dager i en 16-dagersperiode i løpet av de siste 12 månedene.
 • Hvis ansatt har vært borte fra jobben i mer enn 14 dager må man tjene opp retten til å benytte egenmelding på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke ferie eller avspasering. Avhengig av hva fraværet skyldes, må man jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å bruke egenmelding igjen.
 • Har bedriften IA-avtale kan en ansatt benytte seg av egenmelding på inntil åtte dager sammenhengende dager og totalt 24 dager i løpet av de siste 12 månedene. Det er ikke begrensning på antall egenmeldingsperioder.
 • Om man bare er borte en dag, vil det fortsatt telle som ett fraværstilfelle. Egenmeldingsdager er kalenderdager, ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden. Er man syk og borte på en fredag, har man dermed brukt opp egenmeldingsperioden når mandagen kommer.
 • Det kan ikke brukes egenmelding for halve dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobben midt på dagen. Dette vil da telle som en egenmeldingsdag.
 • Ved sykdom utover egenmeldingsperioden må det fremskaffes sykemelding omgående for at den ansatte skal ha rett til sykepenger i egenmeldingsperioden.
 • Egenmelding kan ikke brukes rett etter en periode med sykmelding, selv om det er en ny sykdom. Man må minst gjenoppta arbeidet én dag, for igjen å kunne bruke egenmelding, og det må være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.
 • Ved 

Egenmelding barns sykdom/barnepassers sykdom

 • En ny ansatt må jobbe minst fire uker for å opparbeide seg rett til bruk av egenmelding ved barns sykdom.
 • Ved barn og barnepassers sykdom kan arbeidstaker bruke egenmelding de tre første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med legeerklæring. Her telles fridager og helger med, så dersom en arbeidstaker er hjemme med sykt barn på fredag, vil arbeidsgiver kunne kreve en legeerklæring den påfølgende mandagen.

Fakta om omsorgspenger ved sykt barn

 • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
 • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn
 • 20/30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen
 • 10 ekstra dager pr kalenderår hvis arbeidstaker har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn
 • Ytes ut det året barnet fyller 12 år, eller 18 år for kronisk syke/funksjonshemmede barn
 • Arbeidstaker mister retten til å bruke egenmelding etter permisjoner på mer enn 14 dager
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding de 3 første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle
 • Arbeidstaker kan bruke egenmelding barns sykdom dagen før/etter egenmelding egen sykdom

Sykemelding

Du har rett til sykepenger hvis: 

 • Du er medlem av folketrygden.
 • Du er under 70 år.
 • Grunnen til at du ikke kan jobbe, er at du selv er syk eller skadet.
 • Du har vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt.
 • Sykefraværet gjør at du taper inntekt. Inntekten du mister må i tilfelle være pensjonsgivende, det vil si inntekt du får som lønn og betaler skatt av. 
 • Inntekten din tilsvarer minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder bare etter arbeidsgiverperioden, vanligvis de første 16 dagene av sykefraværet.

For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding (legeerklæring). Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig.


Er du syk lenger enn egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Kiropraktor eller manuellterapeut kan sykmelde deg i inntil 12 uker hvis årsaken til at du ikke kan jobbe er plager i muskel og skjelett.


Vanligvis kan sykmeldingen skrives ut tidligst fra den datoen du er hos behandleren. Får du ikke time samme dag, kan dagen du snakket med behandleren på telefonen godtas som start på sykmeldingen. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time få dager etter telefonsamtalen.


Vær oppmerksom på at det finnes ulike former for sykmelding, avhengig av situasjonen din.

 • Blir ansatt syk før ferien, har den ansatte rett til å kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Kravet må fremmes muntlig eller skriftlig til arbeidsgiver siste arbeidsdag før ferien skal avvikles.
 • Ansatt som blir syk og helt arbeidsufør i ferien vil allerede fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. For å ha rett til ny ferie senere i året må ansatt dokumentere sykedagene med legeerklæring.

Vær obs på at hvis sykdom inntreffer under opphold i utlandet utenfor EØS-området, vil arbeidstakeren normalt ikke fylle vilkårene for å få sykepenger, jf. rettspraksis. Arbeidstakeren vil ha rett til å få ferien erstattet etter ferielovens regler, men arbeidstakeren vil kunne bli trukket i lønn for sykdomsperioden.

Back to store
Lukk